Słownik prawa podatkowego angielsko-polski

Komentarz do przemian w podatkach rocznie podzielona jest na główne działy Zmiany Vat Zmiany w CITPIT Limity podatkowe w roku Przepisy prawne SPIS TREŚCI.Komentarz do przemian w podatkach rocznie podzielona jest na główne działy:- Zmiany Vat - Zmiany w CIT/PIT - Limity podatkowe w roku - Przepisy prawne SPIS TREŚCI A. KOMENTARZ DO ZMIAN Zmiany VAT Rozszerzenie stosowania tzw. mechanizmu odwróconego odpowiedzialność Ograniczenia stosowania kwartalnych rozliczeń VAT Elektroniczne składanie deklaracji Vat Modyfi kacja kodeksów dotyczących odpowiedzialności solidarnej Modyfi kacja kodeksów dotyczących kaucji gwarancyjnej Odpowiedzialność solidarna pełnomocnika Przesłanki do odmowy rejestracji podmiotu jako podatnika VAT i doprecyzowanie warunków wykreślenia podatnika z rejestru podatników Vat Sankcje podatkowe za nierzetelne rozliczanie podatku VAT Podwyższenia limitu wartości sprzedaży Przedłużenie terminu zwrotu podatku VAT, przeszkoda zwrotu podatku w przyśpieszonym terminie Stawki podatku Vat Modyfi kacja zasad odliczenia podatku VAT naliczonego w przypadku wewnątrzwspólnotowych pobrać towarów Wyłączenie części usług ubezpieczeniowych ze zwolnienia podatkowego Vat Jednolity plik testowy na rzecz ewidencji zakupu i sprzedaży VAT Zmiany w PIT/CIT Zmiany w zaliczaniu do kosztów wydatków opłaconych w całości gotówką Preferencyjna stawka CIT Opodatkowanie aportów z agio Definicja „beneficial owner” Dochody uzyskiwane poprzez nierezydentów Kwota wolna od podatku Zwolnienie przedmiotowe funduszy inwestycyjnych (FIO i SFIO) Opodatkowanie funduszy inwestycyjnych zamkniętych (FIZ) Limity w r. Kasy rejestrujące w r. - limit zwolnienia podmiotowego Kasy rejestrujące w r. – zwolnienia przedmiotowe Sprzedaż wysyłkowa Usługi wynajmu i zarządzanie nieruchomościami Inne usługi Limit jednorazowej amortyzacji w r. Mały podatnik VAT - limity, metoda kasowa, rozliczenie kwartalne Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – limity B. PRZEPISY PRAWNE Ustawa z dnia grudnia r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług także niektórych innych ustaw. Ustawa z dnia listopada r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych również ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw Ustawa z dnia maja r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw Ustawa z dnia kwietnia r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych również ustawy o swobodzie aktywności gospodarczej Ustawa z dnia września r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dodatkowo ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

Czytaj więcej

foto

Ocena poziomu bezpieczeństwa obiektów użyteczności

Ocena poziomu bezpieczeństwa obiektów użyteczności publicznej w Polsce i zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach handlowych, biurowych i usługowych. Wszyscy korzystamy z obiektów użyteczności publicznej. Pracujemy w nich, uczymy się, robimy zakupy lub załatwiamy sprawy urzędowe. Zapewnienie bezpieczeństwa jest zadaniem.

foto

Istota i potrzeba coachingowego stylu zarządzania

Istota i potrzeba coachingowego stylu zarządzania. Jaką rolę ma do spełnienia w dobie globalnego przyspieszenia i rzeczywistości określanej mianem „VUCA”? Menedżer nie musi być coachem. Różnice wobec profesjonalnego coachingu Zastosowania coachingu w pracy menedżera – formowanie kultury dialogu i otwartości, kultury feedbacku i rozwoju, motywowanie, wspieranie, rozwój, delegowanie,.

foto

Zmiany w podatkach PIT dodatkowo CIT wprowadzające zmiany do

Zmiany w podatkach PIT dodatkowo CIT wprowadzające zmiany do klauzul przeciw unikaniu opodatkowania czyli zmiany w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych także magazynów call-off stock. Zmiany w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Ustawa z 16.10.2019 r. ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2019 r. poz. 2088), jaka weszła w życie 30.11.2019 r. wdraża w pełni do polskiego porządku prawnego przepisy.

foto

Upadłość i jaki jest nowy kształt upadłości konsumenckiej

Upadłość i jaki jest nowy kształt upadłości konsumenckiej umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w zanim w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy w jaki sposób wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. również nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania i obiekcje pojawiające się przy stosowaniu przepisów z tej dziedziny.

Rozliczenia VAT

Jak pisać umowy korzystne dla firmy? Tworzenie i zawieranie umów w obrocie gospodarczym. .ppUmowy handlowe i ich natura formalnoprawnypp modele umów handlowychpp.

Więcej

finanse publiczne mastalski

Odwrotne obciążenie w budownictwie – nowe obowiązki dla podatników W związku z nowelizacją ustawy o VAT (Dziennik Ustaw z r. poz. ) od stycznia r. poszerzono.

Więcej

Fiskus nie zawsze

Projekt własnego towaru wdrażanie nowego projektu pod własna marką własny projekt = własny produktbr.pp gdzie zaprojektować towar ?br.pp w jaki sposób.

Więcej

Copyright © 2019 finanse publiczne obejmują