Zmiany w podatkach PIT dodatkowo CIT wprowadzające zmiany do


Zmiany w podatkach PIT dodatkowo CIT wprowadzające zmiany do klauzul przeciw unikaniu opodatkowania czyli zmiany w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych także magazynów call-off stock. Zmiany w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Ustawa z 16.10.2019 r. ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2019 r. poz. 2088), jaka weszła w życie 30.11.2019 r. wdraża w pełni do polskiego porządku prawnego przepisy IV dyrektywy AML. Początkowo znowelizowana wersja ustawy przewidywała, że po 13.4.2020 r. wszystkie spółki handlowe zarejestrowane przed 13.10.2019 r., których dotyczy obowiązek wskazania beneficjenta rzeczywistego, będą miały 7 dni roboczych na wywiązanie się z tego obowiązku. Zmiany w ramachTarcz antykryzysowych tj. 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, jakie wprowadziły między innymi możliwość składania czynnego żalu w formie elektronicznej; dodatkowe preferencje podatkowe związane z ulgą B+R; modyfikację ulgi IP Instrukcję księgowania podatkowego opłacanych przez płatnika składek ZUS Box lub też zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS za marzec, kwiecień, maj 2020. Tarcze antykryzysowe wprowadziły tak jak zmiany dotyczące m.in. zasad egzekucji świadczeń pracowniczych; dofinansowania kosztów zatrudnienia pracowników z FGŚP czyli ułatwienia skutecznego pozyskiwania certyfikatów rezydencji od zagranicznych kontrahentów. Sytuacja zmieniła się jednak na skutek wejścia w życie Tarczy 1.0. Nowe przepisy przewidują, że obowiązek zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego dla tych spółek został przełożony do dnia 13.7.2020 r. Ponadto w dniu 15.4.2020 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego („UKNF") wydał stanowisko dotyczące oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu w instytucjach obowiązanych („Stanowisko"). Stosowanie w instytucji obowiązanej „dobrych praktyk" zawartych w treści Stanowiska będzie podlegało ocenie w toku czynności kontrolnych prowadzonych przez UKNF


Copyright © 2019 finanse publiczne obejmują