Rozliczenia VAT


Jak pisać umowy korzystne dla firmy? Tworzenie i zawieranie umów w obrocie gospodarczym. .Umowy handlowe i ich natura formalno-prawny:- modele umów handlowych,- przykłądy i podział umów handlowych.- umowa sprzedaży,- umowa dostawy- umowa zlecenia- umowa o dzieło (umowa o roboty budowlane)- umowy zawierane pozycja lokalem przedsiębiorstwa (prawo konsumenta)- umowy zawierane na odległość (prawo konsumenta).Kluczowe warunki UNIKANIA BŁĘDÓW W ZAKRESIE DANYCH FORMALNYCH UMÓW. Konieczne informacje dotyczące stron umowy i kary za ich brak. Zasady reprezentacji stron i ich weryfikacja. Znaczenie preambuły w umowie. Formułowanie i reguły analizy definicji w umowie.TRYB I FORMY ZAWIERANIA UMÓW vs nowa rodzaj dokumentowa czynnośći prawnych- oferta i jej przyjęcie- rokowania- negocjacje- przetarg - przetarg- umowy zawierane przez internet i drogą- elektronoczną: mail, sms- umowy zawierane pozycja lokalem przedsiębiorstwa (prawo konsumenta)UMOWA PRZEDWSTĘPNA czyli LIST INTENCYJNY?- Jakie ma znaczenie i konsekwencje ma list intencyjny?- Czy i kiedy trzeba spisać umowę przedwstępną?- Co w sytuacji, kiedy nie dojdzie do zawarcia umowy przyrzeczonej?.ZAWIERANIE UMÓW W FORMIE OFERTY.- Proces ofertowy i legislacyjne aspekty oferty.- Oferta handlowa sprzedającego a oferta kupującego.- Zamówienie zmieniające warunki ofertowe.- Niebezpieczeństwa powiązane z ofertami.- Milcząca zezwolenie oferty.- Wycofanie się z wiążącej oferty.PREFERENCJE W ZAKRESIE OGÓLNEJ KONCEPCJI UMOWY METODY ZABEZPIECZANIA UMÓW:- Formułowanie różnego rodzaju zabezpieczeń finansowych.- Wykorzystanie śmiałych postanowień ustawy o terminach płatności.- Zabezpieczenie odroczonej płatności (kredytu kupieckiego).POZOSTAŁE METODY ZABEZPIECZANIA UMÓW: personalne rzeczowe.KLAUZULE ZASADNICZE A ISTOTNE ELEMENTY UMÓW - przedmiot umowy i obowiązki stron- Określanie przedmiotu umowy towar usługa, wolumen i jej zmianyCENA - Klauzule waloryzacji ceny także warunki ich użycia terminy Obowiązki stron umowy. PRAWIDŁOWE FORMUŁOWANIE OGÓLNYCH WARUNKÓW UMOWY - ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIE WYKONANIE- Klauzule gwarancyjne również postępowania reklamacyjnego.- Zapisy zmieniające odpowiedzialność za jakość z mocy prawa (nowa rękojmia)- Formułowanie klauzul kar umownych. Używanie terminów zwłoka i zwłoka w wykonaniu umowy.- Klauzule siły wyższej.- Wybór prawa właściwego.- Wskazanie sądu państwowego innymi słowy arbitrażowego.- Formułowanie klauzuli poufności, sankcji za ujawnienie tajemnicy przedsiębiorcy.- Klauzule wypowiedzenia umowy, a problem jej rozwiązania i odstąpienia od niej.PUŁAPKI i NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE BŁĘDY W UMOWACH.- Włączanie do umów ogólnych warunków, udostępnianych wyłącznie na stronie www.- KARY UMOWNE - Pułapki związane z karami umownymi.- Manipulacje przy wyborze sądu.- Niebezpieczeństwa złączone z możliwością przemiany postanowień umownych.- Zadanie: Analiza błędów w umowach ĆWICZENIA PRAKTYCZNE: ANALIZA ZAPISÓW i WARUNKÓW UMÓW. Praktyczna rozbiór zapisów umownych i wywołanych poprzez nie konsekwencji (na przykładach). Dla kogo? - Zarząd- Członkowie rad nadzorczych- pełnomocnicy- Radcowie prawni- Właściciele firm- Piony sprzedażowe i rozwojowe

Copyright © 2019 finanse publiczne obejmują